Sensorische groep

De kinderen op deze groep hebben verschillende beperkingen, maar hebben gemeenschappelijk dat zij op sensorisch niveau functioneren. De ontwikkelingsleeftijd in deze groep ligt gemiddeld rond de 12 maanden. De kinderen hebben meestal een meervoudige beperking. Dus naast een ontwikkelingsachterstand kan er ook sprake zijn van autisme, taalontwikkelingsproblematiek, een visuele- en/of auditieve beperking. De groep bestaat uit maximaal zes tot zeven kinderen. Er wordt behandeling op maat geboden met behulp van verscheidene disciplines: een logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, muziektherapeut en een orthopedagoog. Elk kind ontvangt behandeling van uit het individuele behandelplan. Dit wordt in samenspraak met ouders opgesteld. De kinderen worden aangespoord positieve interactie met de andere kinderen te ontwikkelen, beginnend oefenen van de spraakontwikkeling en activiteiten gedurende dag worden afgestemd op het niveau van het kind. De kinderen gaan dagelijks naar buiten indien de weersomstandigheden dit toe laten.

Senso-spraak groep

Op deze groep zitten de kinderen die iets verder zijn in hun ontwikkeling. Het is een groep kinderen die nog op sensorisch niveau functioneren, maar wiens spraak verder in ontwikkeling is. In deze groep wordt er gewerkt om het spreken verder te stimuleren. De ontwikkelingsleeftijd van deze kinderen ligt tussen de 24 en 30 maanden. Kinderen worden gemotiveerd om samen te spelen, kleine stapjes in de zelfredzaamheid te zetten en leren praten functioneel in te zetten. Kinderen worden intensief begeleid en volgen een duidelijk dagprogramma.

Spraak-taal groep

Deze groep kinderen zijn over het algemeen verder ontwikkeld op het gebied van hun spraak- en taalontwikkeling. De behandeling van deze groep is gericht op het gedrag, het “leren leren” en het aanleren van sociaal gedrag en het volgen van bepaalde regels. De ontwikkelingsleeftijd van deze kinderen ligt boven de 30 maanden. De kinderen van deze groep stromen regelmatig door naar het (speciaal) onderwijs, maar meestal niet op vier jarige leeftijd. Er wordt in samenspraak met de ouders tijdelijke leerplichtontheffing aangevraagd.

Naschoolse begeleiding

Vijf middagen in de week biedt de Ster Kinderbegeleidingscentrum Naschoolse Begeleiding. De Ster zorgt voor het vervoer van school naar de Ster toe. Ook wordt de kinderen naar huis gebracht door de chauffeurs van de Ster. U kunt hier meer overlezen onder het kopje Vervoer. Tijdens de naschoolse opvang worden er activiteiten gedaan die gericht zijn op zelfredzaamheid, ontspanning, het stimuleren van samenspel en het aanleren van sociale vaardigheden. We vinden het enorm belangrijk dat er een huiselijke sfeer is, met gezelligheid en activiteit na een dag school/dagbesteding. De naschoolse opvang vindt plaats tot 18:00.

Zaterdagopvang

Naast de Naschoolse begeleiding is er elke zaterdag van de maand opvang van 10:00-16:00. Ook hier wordt het vervoer van en naar de Ster geregeld en verzorgd vanuit de Ster. Het doel van deze groep is hetzelfde als bij de naschoolse begeleiding. De zaterdagopvang is ontstaan om de thuissituatie van deze kinderen te ontlasten.